Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Algemene voorwaarden

Op deze pagina lees je onze algemene voorwaarden. Indien je een bestelling doet via onze webshop dien je aan het einde van het bestelproces akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden met betrekking tot de overeenkomst gesloten met Health2Work.
 2. Diensten: alle door Health2Work verleend diensten, hoe genaamd ook, op grond van een overeenkomst gesloten tussen Health2Work en de wederpartij.
 3. Health2Work: Health2Work B.V., gevestigd te (9231 DW) Surhuisterveen aan de Zwetsloot 5 E, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 52589684.
 4. Overeenkomst(en): iedere overeenkomst, gesloten met Health2Work, betrekking hebbende op de verkoop van Producten en/of software en de verlening van Diensten.
 5. Partijen: Health2Work en Wederpartij tezamen
 6. Product: Product(en), software of dienst(en) van Health2Work.
 7. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Health2Work een overeenkomst aangaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten tussen Health2Work en Wederpartij.
 2. Health2Work wijst nadrukkelijk de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Wederpartij af..
 3. De Wederpartij met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, stemt in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten.
 4. Aanpassing en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen, ondertekend door Health2Work en de Wederpartij.
 5. Indien blijkt dat bepaalde bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand. De niet van toepassing zijnde bepalingen zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de te vervangen bepalingen.

Artikel 3: Tot stand komen overeenkomst

 1. Een aanbieding, offerte of prijsopgave van Health2Work, is vrijblijvend en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.
 2. De Overeenkomst tussen Health2Work en de Wederpartij komt tot stand op het moment dat de aanvaarding van het aanbod Health2Work heeft bereikt en Gebruiker deze schriftelijk dan wel elektronisch aanvaardt.
 3. Indien de aanvaarding gepaard gaat met voorbehouden of wijzigingen ten aanzien van het aanbod, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Health2Work aan de Wederpartij heeft bericht dat deze met de afwijkingen instemt.
 4. Alle Overeenkomsten met Health2Work komen tot stand onder de ontbindende voorwaarden: “Zolang de voorraad strekt, bij Health2Work zelf of een leverancier”.
 5. Kennelijke (schrijf)fouten en/of vergissingen in het aanbod binden Health2Work niet.
 6. Indien de Wederpartij gebruik maakt van het Proefplaatsingsconcept, komt de Overeenkomst, overeenkomstig artikel 7:45 BW, tot stand onder opschortende voorwaarde dat de Wederpartij het door Health2Work geleverde Product wenst te behouden. Het Product wordt in dat geval gratis bezorgd en geïnstalleerd door Health2Work.
 7. Indien de Wederpartij binnen 30 dagen besluit het Product niet te willen houden, dient de Wederpartij dit schriftelijk aan Health2Work mee te delen. Laat de Wederpartij 30 dagen voorbij gaan zonder Health2Work van zijn beslissing in kennis te stellen, dan kan de Wederpartij het Product niet meer weigeren.
 8. Indien de Wederpartij het Product niet wenst te behouden, dient het Product op kosten van de Wederpartij aan Health2Work te worden teruggestuurd.
 9. Wordt het Product door de Wederpartij gedurende de 30 dagen op oneigenlijke wijze gebruikt, dan komt de opschortende voorwaarde te vervallen en zal de Overeenkomst alsnog definitief tot stand komen.

Artikel 4: Prijs

 1. De prijzen van Health2Work zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, uitgedrukt in Euro en exclusief belastingen, BTW en andere heffingen.
 2. De kosten voor vervoer, verpakking en verzending komen voor rekening van de Wederpartij, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Betaling

 1. De prijs dient tijdig te worden voldaan, uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien niet tijdig betaald wordt, verkeert Wederpartij in verzuim, zonder dat daartoe eerst een ingebrekestelling vereist is.
 3. Indien de Wederpartij in verzuim is met de betaling van hetgeen hij aan Health2Work verschuldigd is, is hij per datum verzuim een rente van 1,5% per maand verschuldigd.
 4. Daarnaast zal de Wederpartij per datum verzuim 15% van de verschuldigde hoofdsom aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn, met een minimum van EUR 250 exclusief BTW. Voor zover Health2Work gerechtelijke- en executiekosten moet maken in gevolge hetgeen partijen met elkaar overeen zijn gekomen, zulks in de ruimste zin des woords, is Wederpartij gehouden die kosten volledig aan Health2Work te vergoeden.
 5. Indien de Wederpartij in gebreke is met de betaling van de prijs, is Health2Work bevoegd om alle op haar rustende verplichtingen op te schorten, totdat de Wederpartij aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 6. Ieder bedrag dat Health2Work van de Wederpartij ontvangt zal allereerst ter voldoening strekken van die vorderingen waartoe Health2Work geen eigendomsvoorbehoud heeft bedongen als bedoeld in artikel 7. Vervolgens zal ieder bedrag dat Health2Work van de Wederpartij ontvangt strekken ter voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 7. De Wederpartij is niet bevoegd de aan Health2Work verschuldigde bedragen te verrekenen of betaling van verschuldigde bedragen op te schorten. Er kan alleen bevrijdend betaald worden op het door Health2Work (op haar factuur) aangewezen bankrekeningnummer.

Artikel 6: Levering

 1. Het vervoer van het Product komt ten laste van Health2Work, de kosten van het vervoer ten laste van de Wederpartij. Health2Work zal ervoor zorg dragen dat het Product wordt afgeleverd op het overeengekomen tijdstip. Deze termijn is echter geen fatale termijn. Indien tussen partijen geen tijdstip is afgesproken zal het Product binnen een redelijke termijn worden afgeleverd door Health2Work.
 2. De in het vorige lid genoemde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Health2Work door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 3. Als plaats van levering geldt het adres van de Wederpartij die hij aan Health2Work kenbaar heeft gemaakt.
 4. Health2Work is slechts dan in verzuim bij overschrijding van de leveringstermijn, nadat Health2Work door de Wederpartij in gebreke is gesteld.
 5. Het Product is voor risico van de Wederpartij vanaf het moment van aflevering, ook indien de eigendom op dat moment nog niet op de Wederpartij is overgegaan.
 6. Health2Work kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan het Product als gevolg van het verpakken en verzenden van het Product.
 7. Het Product geldt als geleverd op het moment dat het Product het magazijn van Health2Work heeft verlaten.
 8. Indien de Wederpartij de Producten niet of niet tijdig afneemt, is de Wederpartij zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim. Health2Work is alsdan bevoegd de verplichtingen die op haar rusten jegens de Wederpartij op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en/of (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.
 9. Kosten van en schade als gevolg van oponthoud of vertraging komen voor rekening van de Wederpartij.
 10. Health2Work zal de door haar te verrichten Diensten zorgvuldig en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting", omdat het bereiken van het beoogde resultaat door Health2Work uitdrukkelijk niet kan worden gegarandeerd. De Wederpartij is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van Health2Work de Diensten (tevens) door een derde te laten verzorgen.
 11. De levering van software gaat gepaard met een aan Health2Work verleende licentie, voor de duur zoals tussen Partijen is overeengekomen. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig merk, kenteken, letters, nummers of andere aanduidingen, die door Health2Work op haar producten zijn aangebracht, te verwijderen en/of te wijzigen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. Health2Work behoudt zich, overeenkomstig art. 3:92 lid 1 BW, de eigendom van alle aan de Wederpartij verkochte Producten voor totdat de Wederpartij alle vorderingen uit hoofde van de met Health2Work gesloten overeenkomst heeft voldaan. Daaronder vallen tevens de vorderingen tot betaling van rente en kosten als gevolg van een aan de Wederpartij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De eigendom gaat eerst dan over indien de Wederpartij alle vordering uit andere leveringen heeft voldaan.
 2. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten, anders dan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren ten behoeve van derden. Indien de Wederpartij deze bepaling overtreedt is de verschuldigde prijs direct opeisbaar
 3. In geval van beslag, surseance van betaling, faillissement is de Wederpartij verplicht om onmiddellijk te wijzen op de Producten die als gevolg van het eigendomsvoorbehoud nog eigendom zijn van Health2Work.
 4. De Wederpartij is voorts verplicht de Producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand, ontploffing en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering aan Health2Work op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 8: Reclame

 1. De Wederpartij is verplicht het door Health2Work geleverde Product onverwijld te (laten) keuren en inspecteren. De Wederpartij dient daartoe te controleren of de kwaliteit van het Product overeenstemt met wat partijen zijn overeengekomen.
 2. De Wederpartij dient een eventuele reclame ten aanzien van zichtbare gebreken, uiterlijk binnen 5 dagen aan Health2Work mede te delen. Ontvangt Health2Work niet binnen 5 dagen zo een mededeling van de Wederpartij, dan wordt het Product geacht door de Wederpartij te zijn goedgekeurd.
 3. De Wederpartij dient een eventuele reclame ten aanzien van onzichtbare gebreken, uiterlijk binnen 5 dagen na ontdekking, doch in ieder geval binnen 2 maanden aan Health2Work mede te delen. Ontvangt Health2Work niet binnen deze termijn een mededeling van de Wederpartij dat zij de Producten reclameert, dan worden de Producten geacht te zijn goedgekeurd door de Wederpartij.
 4. Indien de Wederpartij gebruik maakt van haar recht op reclame, is zij niet gerechtigd de op haar rustende betalingsverplichtingen op te schorten dan wel te verrekenen.
 5. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van de Wederpartij in verband met de reclame.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De Wederpartij is in ieder geval, zonder uitputtend te zijn, aansprakelijk voor schade aan het Product, indien het Product nog eigendom is van Health2Work, en indien de schade het gevolg is van oneigenlijk gebruik van het Product, de Wederpartij niet tijdig zorg draagt c.q. laat dragen voor het noodzakelijk onderhoud of de noodzakelijke vervanging van onderdelen en/of in geval de Wederpartij wijzigingen in het Product heeft aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Health2Work.
 2. Health2Work is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de Wederpartij door het Product, indien deze schade het gevolg is van oneigenlijk gebruik door de Wederpartij. Van oneigenlijk gebruik is in ieder geval sprake indien het Product in strijd met de meegeleverde handelingen of instructies wordt gebruikt en/of indien het Product wordt gebruikt op een wijze die niet overeenstemt met de bestemming ervan.
 3. Health2Work is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door het Product door werkzame personen bij de Wederpartij, aan derden, aan de Wederpartij, of toegebracht aan het Product van de Wederpartij of van derden, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van een leidinggevende van Health2Work.
 4. Health2Work is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, in welke vorm dan ook, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van( een leidinggevende van) Health2Work. Onder gevolgschade valt in ieder geval gederfde winst, gemiste besparingen, smartengeld en schade door bedrijfsstagnatie. Health2Work is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade voor een bedrag dat groter is dan het door Health2Work gedurende de looptijd van de overeenkomst voor het betreffende Product te ontvangen vergoeding.
 5. De Wederpartij vrijwaart Health2Work en zal Health2Work te allen tijde gevrijwaard houden tegen aanspraken die derden en/of werkzame personen bij de Wederpartij op Health2Work kunnen hebben voortvloeiend uit of verband houdend met het eigendom, het bezit, het gebruik of de exploitatie van het Product, tenzij sprake is van opzet of grove schuld c.q. grove nalatigheid aan de zijde van Health2Work.
 6. Health2Work is niet aansprakelijk voor schade aan de Wederpartij die het gevolg is van het handelen en/of nalaten van door Health2Work ingeschakelde hulppersonen bij het uitvoeren van op Health2Work rustende verbintenissen jegens de Wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens deze hulppersonen.
 7. Aansprakelijkheid van Health2Work is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar ter zake uitkeert. Vindt geen uitkering plaats, dan is de aansprakelijkheid beperkt hetgeen Wederpartij in de drie maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis betaald heeft voor dat deel van de Overeenkomst dat aanleiding gaf tot de schade. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Health2Work beperkt tot € 5.000,00. Deze beperking van aansprakelijkheid blijft buiten toepassing in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van (een leidinggevende van) Health2Work.

Artikel 10: Beëindiging koopovereenkomst

 1. De koopovereenkomst kan eenzijdig door Health2Work onmiddellijk, en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, geheel of ten dele worden ontbonden, zonder dat Health2Work verplicht is tot vergoeding van schade, in de navolgende gevallen:
 • Indien de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, indien onder Wederpartij beslag wordt gelegd, indien de Wederpartij schuldsanering aanvraagt of indien Wederpartij (als rechtspersoon) wordt overgenomen of ontbonden;
 • Indien de Wederpartij ondanks sommatie in gebreke blijft binnen veertien dagen alsnog aan haar contractuele verplichtingen te voldoen;
 • Indien Health2Work het vermoeden heeft dat Wederpartij tekort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
 • Indien tot toepassing van het in het vorige lid gestelde wordt overgegaan door Health2Work, zijn alle vorderingen die Health2Work op de Wederpartij heeft onmiddellijk opeisbaar en is de Wederpartij verplicht het Product dat reeds aan de Wederpartij is geleverd aan Health2Work terug te geven.

Artikel 11: Persoonsgegevens en privacy

 1. In het kader van de uitvoering van de koopovereenkomst zal Health2Work persoonsgegevens die betrekking hebben op de Wederpartij verwerken, doch slechts voor zover die persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de koopovereenkomst. De persoonsgegevens zullen slechts worden verwerkt indien dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. Deze doeleinden staan beschreven in de privacyverklaring van Health2Work. De persoonsgegevens zullen slechts op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze worden verwerkt. Health2Work is in dit kader verantwoordelijk voor een afdoende beveiliging van de persoonsgegevens van de Wederpartij. Om te voorkomen dat de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Wederpartij verloren gaan of in handen van derden komen, legt Health2Work passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. Indien een inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens plaatsvindt en deze inbreuk een hoog risico met zich brengt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt Health2Work de inbreuk onverwijld aan de Wederpartij en zo nodig aan de betrokkene(n) mee.
 2. De Wederpartij is ervoor verantwoordelijk alleen die persoonsgegevens aan Health2Work te verstrekken, indien Health2Work gerechtigd is om deze te verwerken.
 3. De Wederpartij vrijwaart Health2Work tegen iedere aanspraak van haar medewerkers, de betrokkene(n), of een andere derde jegens Health2Work die betrekking heeft op een schending van het in dit artikel bepaald.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrecht

 1. Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, mallen, modellen, gereedschappen, afbeeldingen, berekeningen, programmatuur, tekeningen etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten worden en blijven eigendom van Health2Work, ook al zijn bij de Wederpartij voor vervaardiging daarvan kosten in rekening gebracht. De Wederpartij zal er voor zorg dragen dat deze nooit geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan derden ter hand gesteld, of ter inzage gegeven en dat van de inhoud daarvan aan derden geen mededeling wordt gedaan, tenzij Health2Work hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
 2. Health2Work garandeert op geen enkele wijze dat het aan de Wederpartij geleverde Product geen inbreuk maakt op enig geschreven of ongeschreven intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 3. Het is Health2Work toegestaan haar rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst met de Wederpartij aan derden over te dragen. Health2Work is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
 4. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Health2Work is de Wederpartij niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de koopovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alle geschillen die uit de koopovereenkomst voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter die is gevestigd in het arrondissement waarin Health2Work is gevestigd.